Cyfrowa integracja sektora MŚP

Zapraszamy do poznania i dołączenia do  innowacyjnego projektu mającego na celu cyfrową integrację przedsiębiorców w dążeniu do wspólnej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Cyfrowa integracja opiera się na wykorzystaniu technologii blockchain oraz koncepcji zdecentralizowanej autonomicznej organizacji, co umożliwia skuteczną współpracę i podejmowanie decyzji w sposób transparentny, bezpośredni i efektywny.

MŚP powinny działać razem

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią znaczącą część gospodarki kraju, odpowiadając za prawie połowę PKB. Niemniej jednak, w strukturach państwowych brakuje im adekwatnego głosu. Ta nierównowaga wpływa negatywnie na efektywność działania gospodarki oraz na warunki prawno-podatkowe dla firm. W związku z tym, w ramach naszej inicjatywy dla Cyfrowej Integracji MŚP, dążymy nie tylko do stworzenia platformy do aktywnej współpracy, ale także do budowy mostów dialogu między sektorem prywatnym a rządem.

Nasza wizja obejmuje wspólne podejmowanie decyzji przez przedsiębiorców dotyczące polityki gospodarczej, tworzenia prawa oraz realizacji programów wsparcia dla sektora MŚP. Poprzez decentralizację w zarządzaniu oraz transparentność procesów, będziemy w stanie skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców i wpływać na kształtowanie korzystnych warunków działalności gospodarczej.

Jak powinno wyglądać zarządzanie państwem?

Dołączając do cyfrowej integracji sektora MŚP, otwierasz sobie drzwi do nowych możliwości rozwoju i wzrostu Twojego biznesu. Współczesne technologie cyfrowe pozwalają na lepsze wykorzystanie zasobów, szybszą komunikację z klientami oraz dostęp do nowych rynków.

Przedsiębiorczość i Gospodarka

Niewątpliwie są fundamentalnymi elementami naszego społeczeństwa, ponieważ każdy z nas, jako obywatel, ma udział w procesach generowania wartości dla PKB i tworzenia kluczowych sektorów gospodarczych. Dlatego też istotne jest, aby przedsiębiorcy mieli rzeczywisty wpływ na decyzje podejmowane na poziomie zarządzania, które mają bezpośredni wpływ na ich działalność.

Sektory i Branże Gospodarcze

Różne odłamy gospodarki wymagają odpowiedniego uregulowania oraz dostosowania zasad i praw do konkretnych potrzeb różnych grup. Działając w ramach cyfrowej integracji MŚP, możemy skuteczniej reprezentować interesy poszczególnych sektorów i wspólnie pracować nad tworzeniem korzystnych warunków dla ich rozwoju.

Uniwersalne Wartości

Wolność, sprawiedliwość, prawda, tolerancja, własność są integralną częścią naszej tożsamości i mają istotny wpływ na sukces przedsiębiorczości. Dlatego kluczowe jest, aby wszelkie działania były zgodne z tymi wartościami, które są istotne dla naszego społeczeństwa.

Prywatne Poglądy

Prywatne poglądy, które nie mają bezpośredniego wpływu na kondycję finansową państwa, powinny być oddzielone od dyskusji dotyczących gospodarki. W ramach cyfrowej integracji sektora MŚP,  koncentrujemy się na działaniach, które mają realny wpływ na rozwój gospodarczy, pomijając kwestie ideologiczne i polityczne.

Oto co możemy zaproponować

W celu skutecznego zarządzania gospodarką postulujemy reorganizację struktur państwowych na bazie kompetencji i doświadczenia praktycznego. Struktura technokratyczna oparta na profesjonalnych kompetencjach umożliwi lepsze uwzględnienie potrzeb sektora MŚP oraz skuteczniejsze działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Będziemy dążyć do tego, aby do procesu podejmowania decyzji zaangażowani byli eksperci z różnych dziedzin, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby podejmować racjonalne i odpowiedzialne decyzje gospodarcze. Dzięki temu będziemy mogli efektywniej reagować na zmiany na rynku i tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.

Główne cele cyfrowej integracji sektora MŚP

  • Kontynuacja procesu reformy samorządowej oraz wprowadzenie innowacyjnego systemu cybernetycznej demokracji bezpośredniej, który pozwoli aktywnie angażować przedsiębiorców w procesy decyzyjne oraz kształtowanie polityki gospodarczej, zapewniając im głos w kluczowych sprawach dotyczących ich działalności.
  • Opracowanie przejrzystego, zrozumiałego i efektywnego systemu podatkowego, który nie tylko sprzyjać będzie rozwojowi przedsiębiorczości, ale także zachęcać będzie do inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy.
  • Zapewnienie dostępu do wiarygodnych informacji i wsparcia edukacyjnego dla przedsiębiorców w sektorze MŚP, aby mieli nie tylko niezbędną wiedzę, ale również praktyczne narzędzia do skutecznego prowadzenia swojej działalności gospodarczej w zmieniającym się środowisku biznesowym.
  • Przywrócenie suwerenności energetycznej dla zapewnienia stabilności gospodarczej i bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez rozwój alternatywnych źródeł energii oraz promowanie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Podsumowanie

Razem tworzymy szansę na bardziej efektywną i sprawiedliwą gospodarkę, gdzie głos przedsiębiorców jest słyszany, a działania podejmowane są w oparciu o rzetelną wiedzę i kompetencje. Dołącz do cyfrowej integracji sektora MŚP i wspólnie budujmy lepszą przyszłość dla naszego kraju.

Dołącz do nas
MENU
cross