Jak napisać biznesplan, praktyczne porady pisania biznesplanu

27 marca, 2024
← Powrót do bloga

Biznesplan jest nieodłącznym elementem każdego przedsięwzięcia biznesowego, stanowiącym fundament jego sukcesu i skuteczności. Jest to szczegółowy dokument, który nie tylko prezentuje ideę biznesową, ale również określa cele, strategie działania oraz plany finansowe, które kierują rozwojem firmy. Pisząc biznesplan firmy, przedsiębiorca dokonuje analizy swojej działalności, identyfikuje ryzyka i szanse na rynku oraz formułuje strategie, które pozwolą mu osiągnąć sukces. W niniejszym artykule przedstawimy praktyczne porady dotyczące tego jak napisać biznesplan. Omówimy kluczowe elementy, jakie powinien on zawierać, oraz kroki niezbędne do jego skutecznego przygotowania.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to kompleksowy dokument strategiczny, który pełni kluczową rolę w planowaniu, zarządzaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Od razu nasuwa się pytanie jak wygląda biznes plan? Jest to szczegółowy opis planów i strategii biznesowych, które przedsiębiorca zamierza wdrożyć w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych. Głównym celem biznesplanu jest zdefiniowanie kierunków działania firmy oraz sposobów realizacji jej misji i strategii. Jest to więc swego rodzaju drogowskaz dla przedsiębiorcy, który pomaga mu zrozumieć, jakie działania są konieczne do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Jednym z kluczowych aspektów biznesplanu jest jego znaczenie dla pozyskiwania finansowania. Banki, inwestorzy czy instytucje finansowe często wymagają przedstawienia biznesplanu przed udzieleniem kredytu lub inwestycji. Dokument ten stanowi dowód na to, że przedsiębiorca dokładnie przeanalizował swoją działalność oraz ma świadomość jej potencjału i ryzyka. Dlatego też przygotowany biznesplan powinien być rzetelny, realistyczny i przekonujący, aby zyskać zaufanie potencjalnych partnerów biznesowych. Zastanawiając się jak napisać biznesplan warto znaleźć przykładowy wzór.

Biznesplan może być również wykorzystywany jako narzędzie zarządzania, umożliwiając śledzenie postępów w realizacji celów oraz dokonywanie niezbędnych korekt w strategii działania. Ponadto, może służyć jako narzędzie komunikacji wewnętrznej, pomagając zespołowi zrozumieć wizję firmy i zaangażować się w jej realizację. Przejdźmy teraz do tego jak stworzyć biznesplan.

Co powinien zawierać biznesplan?

Biznesplan to kompleksowy dokument, który powinien zawierać szereg kluczowych elementów, aby skutecznie odzwierciedlał plany i cele przedsiębiorstwa oraz pomagał w realizacji strategii biznesowej.Oto co powinien zawierać biznes plan:

  • Streszczenie przedsięwzięcia
  • Charakterystyka przedsiębiorstwa
  • Charakterystyka produktu/usługi
  • Kadra pracownicza i zarządzająca
  • Analiza rynku i konkurencji
  • Marketing i reklama
  • Plany i harmonogramy realizacji
  • Analiza finansowa

Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie przedsięwzięcia stanowi kluczową sekcję planu biznesowego, ma ono za zadanie skoncentrować uwagę czytelnika na istotnych aspektach planowanego przedsiębiorstwa i zachęcić do dalszego zapoznania się z dokumentem. Rozważając, jak napisać biznesplan krok po kroku, należy uwzględnić cele i strategię firmy. Mogą to być cele związane z rozwojem firmy, zdobyciem określonej pozycji na rynku, generowaniem zysków czy też wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Następnie, opisuje się ideę biznesową, która stanowi fundament planowanego przedsięwzięcia. W tej części streszczenia zawiera się krótki opis produktu lub usługi, jakie firma ma zamiar oferować. Ważne jest tutaj podkreślenie unikalności produktu/usługi oraz wyróżniających cech, które mogą przyciągnąć uwagę klientów i zapewnić konkurencyjną przewagę na rynku. Kolejnym istotnym elementem streszczenia jest przedstawienie potencjału przedsięwzięcia na rynku. Obejmuje to analizę potrzeb rynkowych, zidentyfikowanie grup docelowych oraz oszacowanie wielkości rynku, na którym firma ma działać. Warto także wskazać na ewentualne trendy czy zmiany na rynku, które mogą wpłynąć na sukces planowanego przedsiębiorstwa.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Przygotowując się do napisania biznesplanu krok po kroku, kolejnym krokiem do rozważenia jest charakterystyka przedsiębiorstwa. Ma ona zapewnić czytelnikowi głębsze zrozumienie samej firmy oraz jej kontekstu działania na rynku. Na początku opisuje się strukturę organizacyjną firmy, prezentując główne działy, stanowiska oraz strukturę hierarchiczną. Jest to istotne, aby czytelnik mógł zrozumieć jak funkcjonuje firma oraz jakie są relacje pomiędzy różnymi elementami organizacyjnymi.

Następnie, omawia się formę prawna przedsiębiorstwa, czyli sposób, w jaki zostało ono zarejestrowane i funkcjonuje w kontekście prawnym. Może to być firma jednoosobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Lokalizacja firmy to kolejny istotny aspekt charakterystyki przedsiębiorstwa. Opisuje się tutaj lokalizację siedziby głównej oraz ewentualnych oddziałów czy placówek. Warto wskazać na korzyści wynikające z wybranej lokalizacji, takie jak dostępność do rynków zbytu, infrastruktura czy też koszty prowadzenia działalności.

Historia firmy stanowi równie istotny kontekst dla planowanego przedsięwzięcia. W tej części opisuje się genezę firmy, jej etapy rozwoju oraz osiągnięcia. To także miejsce, gdzie można podkreślić kluczowe momenty w historii firmy oraz doświadczenie zdobyte przez zespół. Ostatnim element charakterystyki przedsiębiorstwa jest misja i wartości firmy. Opisuje się tutaj główne cele i wartości, które kierują działaniami firmy oraz jej filozofię działania.

Charakterystyka produktu

Tworząc biznesplany w tej sekcji przedstawia się szczegółowe informacje na temat produktu lub usługi, wraz z wyróżniającymi cechami, zaletami konkurencyjnymi oraz ewentualnymi patentami lub licencjami. Na początku opisuje się produkt lub usługę, wskazując na jej główne cechy oraz sposób działania. Ważne jest, aby czytelnik miał jasny obraz tego, czym dokładnie jest produkt lub usługa oraz jakie potrzeby klienta ona zaspokaja. Następnie, podkreśla się unikalność oferowanego produktu lub usługi. Warto wskazać na innowacyjne rozwiązania, technologie lub funkcje, które wyróżniają produkt na tle konkurencji.

To właśnie unikalność produktu lub usługi może przyciągnąć uwagę klientów i zapewnić sukces na rynku. Kolejnym istotnym elementem jest prezentacja zalet konkurencyjnych produktu lub usługi. Wskazuje się tutaj na korzyści, jakie klient może uzyskać dzięki wyborowi tego produktu lub usługi. Może to być np. wyższa jakość, lepsza wydajność, atrakcyjna cena, czy też lepsze wsparcie techniczne. W przypadku, gdy produkt lub usługa jest opatentowana lub posiada inne formy ochrony prawnej, warto to również podkreślić. Licencje, patenty czy prawa autorskie mogą stanowić dodatkową barierę wejścia dla konkurencji oraz zabezpieczyć inwestycje przedsiębiorstwa.

Kadra pracownicza i zarządzająca

Biznes plan firmy musi zawierać informację na temat kadry. W tej sekcji przedstawia się zespołu zarządzającego oraz kluczowych pracowników, ich doświadczenia, umiejętności oraz wkład w realizację planu biznesowego. W tej części omawia się zespół zarządzający, czyli osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie. Wskazuje się na ich doświadczenie oraz osiągnięcia zawodowe, które świadczą o ich kompetencjach oraz zdolnościach przywódczych. Następnie, przedstawia się kwalifikacje kadry pracowniczej oraz aspekty dotyczące polityki płacowej, szkoleń oraz komunikacji.

Rynek i konkurencja

To istotny etap w procesie opracowywania biznesplanu, mający na celu głębsze zrozumienie otoczenia biznesowego oraz opracowanie skutecznych strategii działania. Podczas analizy rynku konieczne jest dokładne zbadanie grup docelowych, w tym ich potrzeb, preferencji i zachowań. Dodatkowo, należy śledzić aktualne trendy oraz określić wielkość rynku, aby ocenić jego potencjał i możliwości penetracji.

Analiza konkurencji również odgrywa kluczową rolę, umożliwiając zidentyfikowanie istniejących graczy na rynku oraz zrozumienie ich strategii, produktów, cen i siły marki. To pozwala na lepsze dostosowanie oferty firmy oraz opracowanie konkurencyjnych strategii marketingowych. Długotrwałe i dogłębne badanie rynku oraz konkurencji stanowi fundament, na którym buduje się skuteczne działania biznesowe, zapewniając tym samym sukces i trwałość przedsięwzięcia.

Marketing i reklama

Nawet prosty biznesplan powinien zawierać informację na temat marketing i reklamy.Jest to sekcja, która definiuje sposób, w jaki firma zamierza dotrzeć do swoich klientów, zainteresować ich ofertą oraz budować długotrwałe relacje z nimi. Obejmuje to plany dotyczące sposobu promocji produktu/usługi oraz budowania świadomości marki. Wskazuje się na główne cele marketingowe oraz konkretne działania, jakie firma zamierza podjąć w celu ich osiągnięcia. Kolejnym istotnym elementem są kanały dystrybucji. Opisuje się tutaj sposób, w jaki produkt lub usługa trafi do klienta końcowego. Może to być sprzedaż bezpośrednia, dystrybucja za pośrednictwem sklepów detalicznych, sprzedaż online, czy też współpraca z partnerami biznesowymi.

Przygotowanie biznesplanu obejmuje także planowane działania promocyjne, takie jak kampanie reklamowe, akcje marketingowe, udział w targach i wystawach, czy też programy lojalnościowe dla klientów. Celem jest zwrócenie uwagi potencjalnych klientów oraz zachęcenie ich do skorzystania z oferty firmy. Budowanie marki to ostatni element sekcji marketingu i reklamy. Obejmuje to strategie budowania świadomości marki, kreowanie wizerunku firmy oraz budowanie lojalności klientów. Warto podkreślić, jak firma zamierza wyróżnić się na rynku oraz dlaczego klienci powinni wybierać właśnie jej produkt lub usługę.

Analizy marketingowe

Analiza SWOT i PEST to kluczowe narzędzia analizy strategicznej, których celem jest identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na działalność przedsiębiorstwa. Analiza SWOT to narzędzie służące do identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z planowanym przedsięwzięciem. Jest to istotne narzędzie, które pozwala na wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników do budowy skutecznych strategii marketingowych. Analiza PEST natomiast to kolejne narzędzie analizy otoczenia biznesowego, które obejmuje czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Pomaga to zrozumieć szeroki kontekst działania firmy oraz antycypować ewentualne zmiany na rynku. Dobry biznesplan pozwala na identyfikację silnych i słabych stron konkurencji oraz wyznaczenie skutecznych strategii marketingowych, które pozwolą osiągnąć przewagę konkurencyjną.

Plany i harmonogram realizacji

Biznesplan przedsiębiorstwa musi zawierać szczegółowy plan działań, który obejmuje wszystkie niezbędne kroki do osiągnięcia założonych celów biznesowych. Harmonogram realizacji jest istotnym narzędziem zarządzania czasem, które precyzyjnie określa czasowe ramy dla każdego etapu projektu. Dzięki niemu możliwe jest skrupulatne monitorowanie postępów prac oraz identyfikowanie potencjalnych opóźnień, co umożliwia podejmowanie szybkich działań korygujących.

W tym miejscu w biznesplanie należy także dokładnie zidentyfikować wszystkie niezbędne zasoby potrzebne do pomyślnego wdrożenia planu. Obejmuje to zarówno zasoby ludzkie, czyli odpowiednio wykwalifikowany personel, jak i zasoby finansowe niezbędne do sfinansowania poszczególnych etapów projektu. Ponadto, należy uwzględnić również zasoby techniczne oraz materiałowe, takie jak sprzęt, technologie czy surowce niezbędne do produkcji.

Analiza finansowa

Sporządzanie biznes planów musi skupiać się także na planach budżetowych, prognozie sprzedaży, kosztów, przychodów oraz wskaźników rentowności i płynności. Prognoza finansowa to szacunkowe wyliczenie przyszłych przychodów, kosztów i zysków, które pozwala ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia. W ramach prognozy sprzedaży określa się oczekiwaną ilość sprzedanych produktów lub usług w danym okresie, co stanowi podstawę do szacowania przychodów. Ponadto, analiza kosztów obejmuje oszacowanie wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności, takich jak koszty produkcji, personelu, marketingu, wynajmu lokalu itp. Wskaźniki rentowności i płynności finansowej pozwalają ocenić efektywność finansową przedsięwzięcia oraz jego zdolność do spłacania bieżących zobowiązań. Wskaźniki te obejmują m.in. wskaźnik rentowności netto, wskaźnik rentowności brutto, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik zadłużenia itp.

Podsumowanie

Poznaliście już wszystkie najważniejsze rady dotyczącego tego jak się pisze biznes plan.

Biznesplan to nie tylko dokument, ale także roadmapa, która nie tylko opisuje cele i strategie, ale także kieruje działaniami i decyzjami, pomagając firmie osiągnąć zamierzone cele poprzez klarowne określenie ścieżki do sukcesu. Jest to narzędzie, które nie tylko planuje przyszłość firmy, ale również umożliwia adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, zapewniając elastyczność i wydajność w działaniu.

Jeśli interesuję Cię świat biznesu i chciałbyś nawiązać ciekawe znajomości, zapraszamy do Klubu Przedsiębiorczości Avangarda!

Przeczytaj również

MENU
cross